Česká zbrojovka - 60 let České zbrojovky v Uherském Brodě 1936-1996

Česká zbrojovka - 60 let České zbrojovky v Uherském Brodě 1936-1996

ICEMAN 137 2023-09-11

简介

捷克CZUB兵工厂60周年纪念书籍,发行量非常少,只有几千册。书上有很多工厂的档案和照片,介绍了CZUB工厂60年来的演变和生产的各种武器。

基本信息

书名:Česká zbrojovka - 60 let České zbrojovky v Uherském Brodě 1936-1996
作者:Vyskočil František, Frenzl Jiří
页数:158
语言:捷克语
大小:7.72 MB
格式:PDF

下载地址

WPS网盘 支持在线阅读和下载 下载方法见使用说明

阿里云盘 Requires a Chinese phone number

百度网盘 提取码:tzwg