ICEMAN
ICEMAN
发布于 2023-08-27 / 110 阅读
0
0

Slavní češkoslovenští zbřaňari

B0004C.jpg

简介

捷克斯洛伐克轻武器设计师全史,包含大量罕见资料,唯一的缺点是捷克语的,不太好阅读。

基本信息

书名:Slavní češkoslovenští zbřaňari

作者:Jiří Fencl

页数:307

语言:捷克语

大小:92 MB

格式:PDF

下载地址

阿里云盘

百度网盘提取码:wfvw


评论